Algemene voorwaarden - Clara Lingua / Kaditi Comm.V

 

 

 

1. Algemeen

 

De algemene voorwaarden leggen de inhoud en afhandeling vast van de overeenkomsten tussen Kaditi Comm.V en de opdrachtgever, hierna ‘klant’ genoemd. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn. De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor de gehele duur van de zakenrelatie en kunnen ook op de website www.claralingua.be geraadpleegd worden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen enkel schriftelijk gebeuren, mits akkoord tussen beide partijen.

 

2. Offertes en mogelijke aanpassingen

 

Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Kaditi Comm.V, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn vrijblijvend en hebben een louter informatief karakter. Zij blijven geldig gedurende 14 kalenderdagen na offertedatum. Opgemaakte offertes uit het verleden kunnen uit hoofde van de klant geen rechten doen ontstaan voor toekomstige opdrachten.
Om Kaditi Comm.V toe te laten een vertaalofferte op te maken, moet de klant getypte documenten aanleveren (op papier of digitaal). In het geval van digitale documenten wordt de klant verantwoordelijk gesteld voor het aanleveren van file-extensies of digitale formaten die door Kaditi Comm.V kunnen worden geopend. Bij offerteaanvraag voor de vertaling van websites wordt aan de klant gevraagd om alle te vertalen webpagina’s te kopiëren in een word.doc file, liefst voorzien van de unieke webpagina-url.

 

Indien de vertaalofferte het aantal te vertalen woorden vermeldt, moet die vermelding altijd als een schatting worden beschouwd. Die schatting van het aantal woorden is gebaseerd op een automatische telling via de functie ‘Woorden tellen’ van de gebruikte tekstverwerker. Kleine woordjes zoals ‘de’, ‘het’ of ‘een’ worden altijd meegerekend. Indien de klant digitale documenten aanlevert die niet editeerbaar zijn, of die niet-editeerbare grafieken, tabellen, enz. bevatten, dan kunnen de daarin opgenomen teksten niet door de automatische functie ‘Woorden tellen’ worden behandeld. Wanneer daar bijkomend conversiewerk uit voortvloeit, dan behoudt Kaditi Comm.V zich het recht die extra werktijd aan de klant door te factureren.
De vertaalofferte die aan de klant wordt overgemaakt, is gebaseerd op de documenten die de klant aan Kaditi Comm.V heeft bezorgd. In het geval van wijzigingen van of toevoegingen aan de eerder geleverde brondocumenten behoudt Kaditi Comm.V zich het recht voor om een eerder opgemaakte offerteprijs, zelfs al is hij door de klant aanvaard, te herberekenen. De meerprijs van een extra volume aan diensten zal altijd aan de bestaande offerteprijs worden toegevoegd en aan de klant worden doorgerekend.

 

3. Orders

 

Een order wordt pas als geldig en definitief beschouwd na ontvangst van een bestelbon of ondertekende offerte per post of e-mail. Mondelinge bestellingen dienen dus altijd schriftelijk bevestigd te worden. Door het bestellen van een opdracht bij Kaditi Comm.V wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en goed te keuren.

 

4. Vertalingen

 

Voor elke vertaling zal Kaditi Comm.V de woorden en spelling in erkende woordenboeken als correct beschouwen. Bij elke vertaalopdracht heeft de klant weliswaar het recht zijn voorkeur voor een bepaalde schrijfwijze of woordkeuze uit te drukken. Indien een te vertalen tekst eigen afkortingen bevat, wordt de klant verzocht de betekenis hiervan mee te delen. Indien dat niet gebeurt, kan Kaditi Comm.V beslissen om de afkorting in de brontekst gewoon over te nemen in de doeltekst. Indien de klant op het ogenblik van de bestelling geen terminologielijst of ander referentiemateriaal aan Kaditi Comm.V bezorgt, dan zal Kaditi Comm.V naar best vermogen gebruik maken van de eigen beschikbare bronnen (woordenboeken, internet, enz.) om zo een gepaste terminologie toe te passen.
Tenzij op uitdrukkelijke vraag van de klant, omvat een vertalingsopdracht standaard geen copywriting, adaptatie of lokalisatie.
Onze afgewerkte vertalingen worden standaard digitaal aangeleverd op een A4-formaat (in Word, Excel of PowerPoint), tenzij uitdrukkelijk anders door de klant schriftelijk aangevraagd. Hoewel het formele aspect in deze overeenkomst van ondergeschikt belang is, zal Kaditi Comm.V toch de nodige aandacht aan de lay-out besteden. Wanneer de klant de te vertalen teksten in een editeerbaar bestandsformaat aanlevert (Word, Excel of PowerPoint), zal Kaditi Comm.V in de mate van het technisch haalbare en mogelijke de oorspronkelijke lay-out van de brontekst zoveel mogelijk proberen te respecteren (bv. lettertype, bladspiegel, paragraafindeling).
Afwijkingen van de oorspronkelijke lay-out (bv. paginamarges; schikking van tabellen, grafieken en afbeeldingen; onderlijningen, gebruik van cursief of vet; enz.) moeten echter altijd toegelaten worden. Wanneer de klant een niet-editeerbaar brondocument (bv. pdf) aanlevert, dan heeft Kaditi Comm.V het recht om bij het opmaken van het doeldocument af te wijken van de basislay-out van het brondocument. Bij dit soort niet-editeerbare documenten kan de klant Kaditi Comm.V echter helpen door zelf een editeerbare versie van het brondocument aan te leveren. Wanneer de klant wenst dat de vormgeving van de aangeleverde vertalingen volgens specifieke aanwijzingen gebeurt, zal hij dat, voorafgaand aan de bestelling, schriftelijk aan Kaditi Comm.V meedelen. Op basis van het daaruit voortkomende extra DTP-werk en de moeilijkheidsgraad ervan, kan Kaditi Comm.V beslissen om een meerprijs aan te rekenen bovenop de prijs van de vertaling zelf.
Onder de noemer van het beroepsgeheim verbindt Kaditi Comm.V zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de ontvangen documenten en informatie te respecteren.
In geval van eenzijdige schriftelijke annulatie van de opdracht door de klant zal hij Kaditi Comm.V een vergoeding verschuldigd zijn die de reeds geleverde prestaties zal compenseren volgens het overeengekomen tarief en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 50 euro, behoudens het bewijs van grotere schade.
Ook Kaditi Comm.V kan een lopende opdracht
éénzijdig verbreken, zonder dat er een schadevergoeding kan worden geëist, indien de klant de opdracht qua omvang, uitvoering, levering, vormelijke of inhoudelijke aspecten op een dusdanige manier wijzigt of wenst te wijzigen dat Kaditi Comm.V hieraan geen gevolg kan of wenst te geven.

 

5. Leverings- en uitvoeringstermijn

 

Kaditi Comm.V zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door Kaditi Comm.V vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter ter indicatie. Kaditi Comm.V kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van overschrijding van die termijnen en zal elke schadeclaim dan ook afwijzen. Kaditi Comm.V kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending, noch voor de eventuele verspreiding van virussen bij overdracht van de vertaling via elektronische weg. Kaditi Comm.V is evenmin aansprakelijk voor een vertraging van de leveringstermijn en -datum indien de te vertalen documenten door de klant of door derden niet tijdig geleverd werden, indien de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet werden nagekomen en wanneer de vertraging te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. In alle voorgenoemde gevallen zal Kaditi Comm.V enkel gehouden zijn van het leveren van de vertalingen/diensten zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

 

6. Auteursrechten

 

De klant wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 1 §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De klant vrijwaart Kaditi Comm.V van enig optreden van derden in verband met vermeende schending van eigendomsrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kaditi Comm.V het auteursrecht op uitgevoerde vertalingen, teksten en cursusmateriaal.

 

7. Klachten

 

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 7 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertalingsopdracht of de uitvoering van de diensten. Voorbij die termijn wordt ieder geleverd werk geacht aanvaard te zijn.
Om ontvankelijk en geldig te zijn, moeten klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, grondig worden gemotiveerd met woordenboeken, glossaria en/of gelijkwaardige teksten. Indien de klant echter binnen de 15 dagen na het indienen van zijn klacht in gebreke blijft om voornoemde motivatie op te stellen en aan Kaditi Comm.V te bezorgen, vervalt de klacht en wordt de geleverde vertaling als aanvaard beschouwd en volledig afgewerkt. De op de factuur vermelde betalingstermijn is direct van toepassing.
Als de klacht gegrond is, zal Kaditi Comm.V het geleverde werk verbeteren of vervangen binnen een redelijke termijn zonder één of andere schadevergoeding of prijsvermindering te moeten betalen. Bij irrelevante gebreken, bestaat geen recht op verbreking van de overeenkomst, noch op niet-betaling van de factuur.
Een klacht vervalt automatisch indien de klant het geleverde werk van Kaditi Comm.V heeft aangepast of heeft laten aanpassen door een derde. Bovendien vervalt ook iedere klacht automatisch indien de klant wenste dat Kaditi Comm.V een bepaalde terminologie zou gebruiken die specifiek is voor zijn bedrijf en/of die hij verkiest zonder hiertoe een bijhorende terminologielijst aan Kaditi Comm.V te hebben bezorgd alvorens de vertaalopdracht werd uitgevoerd.

 

8. Aansprakelijkheid

 

Onze prestaties en vertalingen worden geleverd op basis van een middelenverbintenis tussen Kaditi Comm.V en de klant. De klant heeft dan ook de verplichting om alle leveringen van vertaalopdrachten onmiddellijk na ontvangst ervan na te lezen en grondig te controleren. De klant draagt de finale verantwoordelijkheid om de geschiktheid na te gaan, in de ruimste zin van het woord, van de geleverde vertalingen of andere geleverde diensten. Kaditi Comm.V is bijgevolg niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die zich zou voordoen naar aanleiding van of door toedoen van een onduidelijkheid, een vergissing of wat dan ook in de vertaling, noch voor eventuele gevolgschade of winstdervingen die zou kunnen ontstaan uit het gebruiken, verspreiden, publiceren van de vertaalde teksten en ook bij het niet tijdig zijn aangeleverd van de vertaalde teksten door Kaditi Comm.V. De klant zal Kaditi Comm.V vrijwaren van iedere mogelijke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van de geleverde vertalingen.
De aansprakelijkheid van Kaditi Comm.V kan slechts ingeroepen worden in geval van openlijk en bewijsbaar kwaad opzet. De aansprakelijkheid van Kaditi Comm.V is in ieder geval beperkt tot het gefactureerde bedrag van de desbetreffende opdracht.

 

9. Betalingsvoorwaarden

 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor alle aan Kaditi Comm.V toevertrouwde opdrachten kan een redelijke voorschotbetaling worden gevraagd. Kaditi Comm.V behoudt zich het recht de vertalingsopdracht pas op te starten wanneer de betaling van voorschot werd verricht of wanneer het bewijs van bankstorting werd overgemaakt. In onze offertes wordt duidelijk vermeld indien er een voorschot van de klant wordt gevraagd en hoeveel het eventuele voorschot bedraagt.
In geval van betwisting moet de factuur worden geprotesteerd per aangetekende brief, binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Kaditi Comm.V behoudt zich het recht herinneringskosten aan te rekenen van € 25.
Elke factuur die op de vervaldatum niet of niet volledig is voldaan, veroorzaakt daarnaast van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 5 % per maand op het totaalbedrag van de factuur. Bovendien wordt de factuur verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Kaditi Comm.V het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

 

10. Ontbinding

 

Indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, dan is Kaditi Comm.V gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

11. Geschillenregeling

 

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Bij eventuele geschillen, die ontstaan ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst en/of de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, zijn alleen de rechtbanken en de vrederechter van West-Vlaanderen bevoegd.

 

12. Taalgebruik

 

Conform art. 52 K.B. van 18 juli 1966 betreffende het taalgebruik, heeft alleen de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden rechtskracht. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Het niet ontvangen van de factuur in de moedertaal van de klant geeft hem geen recht tot weigering van betaling.

 

13. Salvatorische clausule

 

Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door de wettelijke bepaling.